Close

Regulament intern

 REGULAMENTUL   DE  ORDINE  INTERIOARĂ AL LICEULUI TEORETIC „PONTUS EUXINUS” LUMINA 2018-2019

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.   Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente,  ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii, şi ale Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 31.08.2016cu modificările ulterioare OMENCȘ nr.5079 și a altor acte normative elaborate de MEN.

Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic Pontus Euxinus Lumina, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, personalul şcolii şi părinţi.

Art.3. Salariaţii unităţii trebuie să respecte acest regulament şi  în caz de nevoie, să apere în mod argumentat interesele şcolii.

Art.4. Relaţiile dintre salariaţi se stabilesc astfel:

 1. a) relaţiile ierarhice, pe verticală:

– cadre didactice, responsabil catedră, director , administrator finanțator

– personal didactic auxiliar şi nedidactic, serviciul administrativ,  director, administrator finanțator

 1. b) relaţii de colaborare, pe orizontală, între membrii comisiilor metodice şi între diferitele compartimente.

 

Art.5. Relaţiile dintre salariaţii unităţii şcolare se bazează pe respect reciproc, lipsa oricărei forme de discriminare și a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității (art. 242/ Codul muncii), consensualism, bună credinţă, informare şi consultare.  Conform prevederilor art. 5, alin.(1)/ Codul muncii  orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă,  întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. alin(2).

Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare. La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

Măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și barbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în sectorul public și privat, în domeniul muncii, educației, sănătății, culturii și informării, politicii, participării la decizie, furnizării și accesului la bunuri și servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei alte forme de activitate independentă, precum și în alte domenii reglementate prin legi speciale.

 

Art. 6. (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.

(2) Regulamentul intern este supus avizării  Consiliului consultativ al părinţilor şi Consiliului reprezentativ al elevilor, care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Regulamentul  intern  este  dezbătut  şi  avizat  în  şedinţa  Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie.

Art. 7. Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

Art. 8. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejudiciind sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului unităţii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea unităţii de învăţământ

 

Art. 9. Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” cuprinde următoarele forme de învăţământ: liceal cu frecvenţă  zi (cls. XI) şi liceal cu frecvenţă redusă (cls. IX-XIII).

( 1 )    Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” respectă prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și nu folosește în alte scopuri datele personale prelucrate. Respectă procedura pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date la nivelul unităţii. Nu se comunică pe e-mail informații despre activitatea copilului, pentru a se evita incidente cum ar fi comunicarea unor informații și date personale către alte persoane, din greșeală.

În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, dirigintele trebuie să se preocupe de securitatea datelor și să adopte măsuri tehnice și organizatorice pentru a împiedica o procesare neautorizată și nelegală și pierderea sau distrugerea accidentală a datelor.

Art. 10. (1) Cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă zi se desfăşoară între orele 12-18, durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră de curs.

(2) Cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se desfăşoară în zilele de  sâmbătă şi duminică, după un grafic stabilit la începutul fiecărui an şcolar.

(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului de Administraţie.

(4) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în  intervalul ora 10-18. Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor .

Art. 11. (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul liceal se face pe uşa principală,   în intervalul 11-12. Ieşirea elevilor de la cursuri se face pe uşa principală.

(2) Accesul elevilor în liceu se face pe baza uniformei  şcolare şi a carnetului de elev.

Art. 12. (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa 1) .

(2) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai după aprobarea conducerii liceului.

(3) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor străine în şcoală, organizatorii vor prezenta lista nominală cu participanţii, vizată de director.

 

Art.13. Este  interzisă  intrarea  în  liceu  a  persoanelor  aflate  sub  influenţa băuturilor alcoolice,  a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante  lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator,  cu  stupefiante  sau băuturi alcoolice.

Art.14. Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical ,  învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea,  elevii mai pot părăsi liceul în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi liceul decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

Art.15. Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea liceului, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora.

Art.16. Orele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDŞ) se formează în funcţie de opţiunile elevilor, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane.

Art.17. (1) În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  funcţionează 3 comisii metodice/catedre, şi anume:

COMISIA METODICĂ : ARIA CURRICULARĂ

LIMBĂ ȘI COMUNICARE

 1. DISCIPLINE:
 2. Limba și literatura română
 3. Limba engleză
 4. Limba franceza
 5. Limba latină
 6. COMISIA DE LUCRU:
  Şef de comisie: LEUCĂ VASILICA-SILVIA
  Membri:
 7. LEUCĂ SILVIA
 8. NEGURIȚĂ MIHAELA
 9. BULGARIU ALINA
 10. MAXIM NICOLETA

COMISIA METODICĂ : ARIA CURRICULARĂ

MATEMATICĂ ŞI ȘTIINȚELE NATURII; TEHNOLOGII

 1. DISCIPLINE DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII:
 2. Matematică
 3. Fizică
 4. Chimie
 5. Biologie
 6. DISCIPLINE DE TEHNOLOGII
 7. TIC

III. COMISIA DE LUCRU:
Şef de comisie: PETRE DOINA
Membri:

 1. SCARLAT ALINA
 2. BURLACU MAGDA
 3. PETRE DOINA
 4. SÂRBU ANAMARIA
 5. GACHE MARIA
 6. HANȚESCU FLORINA

 COMISIA METODICĂ : ARIILE CURRICULARE

OM ȘI SOCIETATE; ARTE; EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 1. DISCIPLINE SOCIO-UMANE:
 2. Istorie
 3. Geografie
 4. Logică
 5. Psihologie
 6. Filozofie
 7. Educație antreprenorială
 8. Religie
 9. DISCIPLINE DE ARTE:
 10. Educație muzicală
 11. Educație vizuală
 12. Educație artistică

III. DISCIPLINE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 1. Educație fizică
 2. COMISIA DE LUCRU:
  Şef de comisie : Manole Camelia
  Membri:
 3. BORCEA ELENA
 4. IFTIMIE IONELA
 5. BADEA MANOLE
 6. MANOLE CAMELIA-IULIANA
 7. CÂNDEA BOGDAN
 8. CIORAN NICOLETA

(2) Responsabilii  comisiilor  metodice  sunt  stabiliţi  în  şedinţa  Consiliului  de  Administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numiţi prin decizie a directorului unităţii.

(3) La  sfârşitul  fiecărui  semestru  responsabilii  comisiilor  metodice  trebuie  să prezinte către Consiliul de Administraţie un raport de activitate a comisiei.

Art.18. În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent şi ocazional, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este aprobată  la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie. Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 3 a prezentului regulament.

Art.19. În cadrul liceului funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale şi a unui regulament propriu întocmit de conducerea unităţii.

CAPITOLUL III

Conducerea liceului

Art.20.  Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” este condus de Consiliul de Administraţie și de director. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de Administraţie şi directorul conlucrează cu Consiliul profesoral,  cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor.

 

 

SECŢIUNEA I

Consiliul de Administraţie

 

Art.21. Competenţele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 18 din Regulamentului  cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial ,,OMEN nr. 5079 din 31.08.2016 și a OMEN 3160/01.02.2017.

Art. 22. Consiliul de administraţie este organ de conducere al LiceuluiTeoretic „Pontus Euxinus”  şi este alcătuit din 7 membri, astfel: 3 cadre didactice, un reprezentant al administraţiei locale, 1 reprezentant al părinţilor, 1 reprezentant al elevilor , finanțatorul liceului. Directorul este membru de drept al Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în şedinţa Consiliului profesoral.

Art.23. (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut  permanent  .

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

Art.24. Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de Administraţie nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

SECŢIUNEA II

Directorul

Art.25. Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Teoretic „Pontus Euxinus”(cf.Art. 20 alin . 1din RcOFUIP )  şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

Art.26. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Regulamentul  cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar , art 21.

Art.27. În  exercitarea  atribuţiilor  şi  responsabilităţilor  sale,  directorul  emite decizii, cu caracter normativ sau individual, şi note de serviciu (art.22)

Art.28. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.

Art.29. Directorul  elaborează  Planul  de  dezvoltare  instituţională  (PDI)  şi  îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie.

SECŢIUNEA III

Consiliul profesoral

     Art.30. Consiliul profesoral funcţionează conform prevederilor Regulamentului cadru  de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial  , OMEN 5079 din 31 august 2016 şi are următoarele atribuţii:

 1. Aprobă reprezentanţii săi în Consiliul de administraţie.
 2. Dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numărul de clase formate şi profilul acestora.
 3. Aprobă proiectul planului de şcolarizare.
 4. Validează situaţia şcolară la sfârşit de semestru şi de an şcolar.
 5. Decide asupra aplicării de recompense sau de sancţiuni în conformitate cu prezentul regulament.

Art.31. Consiliul profesoral este format din totalitatea  cadrelor  didactice  din  Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” şi este prezidat de către directorul liceului.

Art.32. Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul liceului şi aprobate în prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.

Art.33. Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în  Regulamentul cadru  de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar art 58 .

Art.34. La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.

Art.35. La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul – verbal  încheiat  cu  această  ocazie;  nesemnarea  proceselor-verbale  ale  Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

Art.36. Directorul liceului numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, care  are  atribuţia  de  a  redacta  lizibil  procesele-verbale  ale  şedinţelor Consiliului profesoral.

 

CAPITOLUL IV

Personalul liceului

 

Art.37. Personalul din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” este format din personal didactic și  personal didactic auxiliar.

Art.38. Personalului din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

Art.39. Personalul din liceu are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor.

Art.40. Personalului din liceu îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.

SECŢIUNEA I

Personalul didactic

 

Art.41. Personalul didactic din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” cuprinde persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor.

Art.42. (1) Personalul didactic din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  este împărţit în 3 comisii metodice/catedre menţionate la art. 17, al. (1), din prezentul regulament.

(2) Atribuţiile  comisiei  metodice/catedrei  sunt  cele  precizate  în  Regulamentul cadru  de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

(3) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul liceului, sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile comisiei  metodice  este  obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară.

(4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră.

(5) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în liceu sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.

(6) Conţinutul dosarului comisiei metodice se găseşte în Anexa 4 a prezentului

regulament.

Art.43. Cadrele  didactice  din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  au următoarele drepturi:

 1. a) beneficiază de concediu anual fără plată, în perioada vacanţelor şcolare
 2. b) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;
 3. c) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:
 • conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
 • utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
 • punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
 • organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
 • participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului individual de muncă;
 1. d) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă;
 2. e) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;
 3. f) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
 4. g) personalul didactic are  dreptul  să  facă  parte  din  asociaţii  şi  organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale,  legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
 5. h) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al liceului, precum şi demnitatea profesiei de educator;

Art.44. Cadrele  didactice  din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”   au următoarele obligaţii:

 1. a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile;
 2. b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte certificatul medical eliberat pe un formular specific elaborat de MEN, împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ;
 3. c) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs, iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 4. d) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev;
 5. e) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 6. f) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ţinuta elevilor, iar în lipsa uniformei elevul va fi sancţionat cu absenţă, fără a fi scos din sala de curs;
 7. g) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul lecţiei   respective;   sunt   interzise   orice   fel   de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director;
 8. h) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii liceului în maximum 20 zile de la începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice;
 9. i) cadrele didactice sunt  obligate  să  anunţe  conducerea  liceului în  cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;
 10. j) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;
 11. k) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului liceului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
 12. l) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;
 13. m) nici un cadru didactic  nu  are  voie  să  se  substituie  dirigintelui clasei şi să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica  disciplinei  pe  care o predă;
 14. n) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala;
 15. o) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de profesorii diriginţi sau de conducerea liceului;
 16. p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consiliului profesoral al clasei;
 17. q) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;
 18. r) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al cadrului didactic se găseşte în Anexa 5 a prezentului regulament;

Art.45. În  funcţie  de  gravitatea  abaterilor,  personalul  didactic  poate  primi următoarele sancţiuni:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
 5. e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.46. (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii;

(2) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs, în care profesorul respectiv nu are ore;

(3) Profesorul  de  serviciu  este  membru  temporar  al  Comisiei  de  urmărire  a  disciplinei elevilor şi are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;
 2. b) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;
 3. c) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la sfârşitul orelor de curs;
 4. d) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din cancelarie;
 5. e) verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atribuţiile ce le revin;
 6. f) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu directorul;
 7. g) verifică ordinea şi disciplina în pauze;
 8. h) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea liceului;
 9. i) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală;
 10. j) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul.

Art.47. (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului  cu această responsabilitate.

(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei;
 2. b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
 3. c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
 4. d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul fiecărui an şcolar;
 5. e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
 6. f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre avizare responsabilului Comisiei diriginţilor;
 7. g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului;
 8. h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor, aprobate de director;
 9. i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei;
 10. j) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;
 11. k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave;
 12. l) organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor;
 13. m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 14. n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;
 15. o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi extraşcolare;
 16. p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;
 17. q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;
 18. r) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;
 19. s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui, al cărei conţinut se regăseşte în Anexa 6 a prezentului regulament;
 20. t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea liceului, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

Art.48. (1) Consilierul educativ sau coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii Consiliului de administraţie, la propunerea Consiliului profesoral.

(2) Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MEN privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.

(3) Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul liceului în colaborare cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor şeful comisiei diriginţilor.

(4) Consilierul educativ prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii.

(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar , în Capitolul II Sectiunea I Art 68,69,70.

SECŢIUNEA II

Personalul didactic auxiliar

Art.49. În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  personalul didactic auxiliar: bibliotecar, compartimentul secretariat şi administrator patrimoniu.

Art.50. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.

Art.51. Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

Art.52. Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:

 1. a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;
 2. b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;
 3. c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic al liceului, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;
 4. d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii liceului, considerate de interes major pentru instituţie;
 5. f) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea liceului, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează;
 6. g) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.

Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;

 1. h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

Art.53. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute  în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
 5. e) destituirea din funcţia  de  conducere,  de  îndrumare  şi  de  control  din învăţământ;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.52.(1)Bibliotecarul  este subordonat directorului liceului.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:

 1. a) organizează spaţiul bibliotecii  şi  asigură  funcţionarea  acesteia  potrivit normelor legale;
 2. b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii

şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI;

 1. c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile  bibliotecii  conform  normelor biblioteconomice;
 2. d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;
 3. e) eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
 4. f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
 5. g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
 6. h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme

de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.

 1. i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;
 2. j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;
 3. k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul liceului.

(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul liceului.

Art.54. (1) Compartimentul secretariat este condus de secretar şi este subordonat directorului liceului.

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul liceului şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al liceului ;
 2. b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învățământ ;
 3. c) înscrie şi ţine evidenţa elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza hotărârilor Consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor ;
 4. d) completează sau verifică,  după  caz,  şi  asigură  păstrarea  în  condiţii  de securitate, utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, privind situaţia şcolară a elevilor și a statelor de funcţii ;
 5. e) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii. Pentru statistici privind etnia elevilor, compartimentul secretariat va conlucra cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul școlar, cu liderii formațiunilor etnice locale ;
 6. f) întocmeşte si/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor ;
 7. g) asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor  de  autoritate sau pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice ;
 8. h) păstrează şi aplică ştampila liceului, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi  semnate de persoanele în drept.  Deţinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementările stabilite prin ordin al MEN;
 9. i) calculează orele de plată sau de altă natură ;
 10. j) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajații liceului ;
 11. k) statele de personal  se  întocmesc  de  către  director,  prin  compartimentul secretariat.
 12. l) secretarul completează foile matricole și cataloagele de corigenţă ;
 13. m) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor,

monitorizează soluţionarea corespondenței ;

 1. n) gestionează corespondența liceului ;
 2. o) evidenta, selecţionarea, păstrarea  şi  depunerea  documentelor  şcolare  la Arhivele  Naţionale,  după  expirarea  termenelor  de  păstrare,  stabilite  prin„Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al Ministrului Educaţiei  Naționale, se fac în conformitate cu prevederile legale ;
 3. p) întocmește, actualizează și gestionează dosarele de personal ale angajaților liceului ;
 4. q) întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale ;
 5. r) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Constanța, al autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice ;
 6. s) rezolvă orice alte  probleme  care,  potrivit  actelor  normative  în  vigoare, hotărârilor Consiliului de administraţie sau deciziilor directorului,  sunt stabilite în sarcina sa.

(4) In perioada vacantelor şcolare cataloagele se păstrează în secretariat.

(5) La terminarea studiilor sau in cazul transferurilor din liceu elevii trebuie sa prezinte la  secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul liceului din care sa reiasă ca nu au cărţi nerestituite.

(6) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul   diriginţilor.

(7) Se  interzice  eliberarea  adeverințelor,  foilor  matricole,  caracterizărilor  și  a oricăror documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale.

SECŢIUNEA III

Personalul nedidactic (administrativ)

Art.55. Personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii.

CAPITOLUL V

Elevii

SECŢIUNEA I

Dispoziţii generale

Art.56. (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale.

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul liceului. Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor , care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă.

Art.57. Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către director, prin intermediul profesorilor diriginţi .

Art.58. Elevii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  au ca organizaţie reprezentativă Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar (TitlulVII , Capitolul I).

Art.59. Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71-78 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale articolelor  din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar( Titlul VII , Capitolul III ), precum şi ale altor acte normative.

 

SECŢIUNEA II

Drepturile elevilor

 

Art.60. Elevii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev , conform OMEN 4742/10 .08. 2016 cu modificările ulterioare.

Art.61. Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate.

Art.62. Elevii au dreptul la asistenţă medicală gratuită în liceu, prin cabinetul medical şcolar.

Art.63. Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul liceului, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement  sau  în  alte  unităţi  acreditate  în  acest  sens,  cu  respectarea  prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.

Art.64. (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi  susţinute în liceu, la cererea grupuri ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.

(3)Elevii navetiști de la învățământul cu frecvență beneficiază din partea finanțatorului de plata abonamentelor necesare deplasării elevilor din localitatea de domiciliu la liceu.

Art.65. Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste/publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi  libertăţile  cetăţeneşti  sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente şcolare.

Art.66. Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare.

TRANSFERUL ELEVILOR

Art. 67.  Transferul elevilor se realizeaza in conformitate cu prevederile RcOFUIP corespunzator art. de mai jos :

Art 148 (RcOFUIP)Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art. 149 (RcOFUIP)Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

Art. 150 (RcOFUIP) (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional, liceal şi postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă. …

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. …

Art. 151 (RcOFUIP) (1) În învăţământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă. …

(2) Disciplinele/modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de către membrii catedrei. …

Art. 152 (RcOFUIP) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:

a)în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;

…  b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul; excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie; …

 1. c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;…
 2. d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;…
 3. e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 30 de elevi de clasă şi în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul….
 4. f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a XI-a din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă….
 5. g) elevii din clasele terminale ale  învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă cursuri de zi la invatamantul cu frecventa cursuri seralae in anul terminal dupa absolvirea semestrului I şi după promovarea examenelor de diferenţă daca este cazul .

Art. 153 (RcOFUIP)Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:

 1. a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă, se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă;…
 2. b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;…
 3. c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă….

Art. 155 (RcOFUIP) (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului. …

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade: …

 1. a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;…
 2. b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară….

(3) Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: …

 1. a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;…
 2. b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;…
 3. c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;…
 4. d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;…
 5. e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;…
 6. f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar….   

Art. 156 (RcOFUIP)Gemenii, tripleţi etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ.

Art. 157 (RcOFUIP) (1) Elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, declaraţi inapţi pentru cariera militară, se pot transfera într-o unitate din reţeaua Ministerului potrivit prevederilor prezentului regulament. …  (2) Copiii cadrelor militare în activitate, ai militarilor angajaţi pe bază de contract, ai funcţionarilor publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere, din unităţile de învăţământ din reţeaua Ministerului în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi admişi la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice ale acestor unităţi. …

Art. 158 (RcOFUIP) (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament. …

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare. …

Art. 159 (RcOFUIP) (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers. …

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul psihopedagog şcolar. … Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 160 (RcOFUIP) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

Art.  68. Transferul elevilor  la o clasa cu efectiv ce depaseste limita de  34 de elevi  se poate face numai cu aprobarea Consiliului Profesoral in urmatoarele conditii :

 • elevul să aibă același profil/specializare
 • efectivul de elevi al clasei să nu depășească un numar de 34 elevi in urma realizării transferului
 • elevul sa aibă nota minimă la purtare opt.

Art. 69. Transferul elevilor in timpul anului școlar se poate efectua cu aprobarea Consiliului de Administrație  și în următoarele condiții :

 • apropierea de domiciliu sau în localitatea de domiciliu pentru elevii care fac naveta la licee din Constanta sau din județ și aduc dovezi de imposibilitate de susținere financiara a navetei.
 • La o clasî la care efectivul de elevi nu depaseste limita de 30 de elevi în urma realizării transferului.

SECŢIUNEA III

Obligaţiile elevilor

 

Art.70.  Conform Statutului Elevului OMEN 4742/10.08.2016 Capitolul III

(1) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.

(2)Elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sunt obligaţi să se prezinte la ore de consultații şi la  fiecare sesiune de examene organizată de liceu.

(3)Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale.

(4) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sunt obligaţi să achite taxa de înscriere în valoare de 50 Lei și taxa de școlarizare în valoare de 400 Euro/an școlar, plătibilă în trei rate conform contractului de școlarizare, prima rată  la înscriere, a doua rată până la 15 Noiembrie iar a treia rată până pe 15 Martie. Cursul Euro se stabilește de comun acord.

(5)Cursurile la învățământul cu frecvență redusă se desfășoară sambăta și duminica după un grafic stabilit la începutul fiecărui an școlar aprobat în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Pontus Euxinus Lumina.

(6) Toţi elevii claselor X-XIII de la învăţământul cu frecvenţă redusă vor completa cereri de continuare de studii în fiecare an.

(7)Elevii de la învățământul cu frecvență  care solicită finanțatorului liceului , sunt scutiți de plata taxelor școlare Pentru ei învățământul este gratuit.Pot beneficia de scutiri de plata taxei școlare și elevi de la învățământul cu frecvență redusă care au condiții sociale precare, și au aprobarea finanțatorului liceului.

 

Art.71. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 1. a) legile statului;
 2. b) prezentul regulament şi  Regulamentul cadru de  organizare  şi  funcţionare  a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
 3. c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 4. d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 5. e) normele de protecţie civilă;
 6. f) normele de protecţie a mediului.

Art.72. (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în liceu, cât şi în afara lui.

(2)Prin „comportament civilizat” se înţelege:

 1. a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită;
 2. b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);
 3. c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală ;
 4. d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);
 5. e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;
 6. f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai  ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.

(3)„Ţinuta decentă” presupune:

 1. a) purtarea uniformei şcolare;
 2. b) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte barbă sau cercei;
 3. c) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite în culori extravagante, nu au voie să folosească un machiaj strident, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche;
 4. d) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri si tatuaje vizibile.

Art.73. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară ( art 14 din Statutul elevului , OMEN 4742/10.08.2016).

Art.74. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca liceului şi restituirea lor la termenul stabilit( art 14 din Statutul elevului , OMEN 4742/10.08.2016).

Art.75. Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în

grupurile sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare.

Art.76. În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin  intermediul secretariatului .

Art.77. Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art.78. Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor, prezentate de profesorii de specialitate.

Art.79. Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al liceului, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi liceul în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi liceul decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

Art.80. Toţi elevii claselor IX-XII de la învăţământul cu frecvenţă sunt obligaţi să efectueze serviciul pe clasă, conform graficului stabilit.

Art.81. Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi Procedurii pentru motivarea absenţelor elevilor, prezentată în Anexa 7 a prezentului regulament.

Art.82. Conform Statutului Elevului OMEN 4742/10.08.2016 Capitolul III( art 15 )

Este interzis elevilor:

 1. a) să distrugă documente şcolare, precum : cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
 2. b) să deterioreze bunurile  din  patrimoniul  liceului  (materiale  didactice  şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 3. c) să aducă şi să difuzeze în liceu materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 4. d) să organizeze şi   să   participe   la  acţiuni  de   protest,   care   afectează desfăşurarea  activităţii  de  învăţământ  sau  care  afectează  participarea  la programul şcolar;
 5. e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 6. f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul liceului şi în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 7. g) să introducă și să facă uz în perimetrul liceului de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului liceului;
 8. h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 9. i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
 10. j) să fotografieze sau să filmeze în incinta liceului, fără aprobarea directorului;
 11. k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul liceului;
 12. l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 13. m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
 14. n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
 15. o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul directorului;
 16. p) să insulte si/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului şcolar;
 17. q) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi si/sau a personalului școlii.

p)să aducă în incinta liceului persoane străine care pot  tulbura  activitatea unităţii şcolare;

 

 1. r) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta liceului sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport);

s)să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

     

SECŢIUNEA IV

Recompensele elevilor

 

Art.83. Conform Statutului Elevului OMEN 4742/10.08.2016 Capitolul II art 13 Elevii  care  obţin  rezultate  remarcabile  în  activitatea  şcolară  şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
 2. b) evidenţiere, de către  director,  în  faţa  colegilor  de  şcoală  sau  în  faţa consiliului profesoral;
 3. c) comunicare verbală sau  scrisă  adresată  părinţilor,  cu  menţiunea  faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 4. d) premii, diplome, medalii;
 5. e) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;
 6. f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

 

Art.84. Elevii care au obţinut   performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu diplome şi eventual şi financiar.

Art.85. (1)  La  sfârşitul  anului  şcolar,  elevii  sunt  premiaţi  pentru  activitatea desfăşurată , la propunerea profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului   ;

 

(2) Elevii din învăţământul liceal sunt recompensaţi cu premii

dacă:

 1. a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
 2. b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

 1. d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
 2. e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

f)elevul de la învățământul cu frecvență, care va obține cea mai mare medie din clasă , peste 9.00 și media 10.00 la purtare va fi recompensat de finanțatorul liceului cu o bursă în valoare de 100 Lei /lună/ an școlar.

 

Art.86. Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 103, elevii pot fi recompensaţi şi material sau financiar din fondurile extrabugetare ale liceului sau din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor.

 

SECŢIUNEA V

Sancţiunile elevilor

Conform Statutului Elevului OMEN 4742/10.08.2016 Capitolul IV art 16

Art.87. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare şi regulamentele şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Art. 88. (1) Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt :

 1. a) observaţia individuală;
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 4. d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
 5. e) preavizul de exmatriculare;
 6. f) exmatricularea.

(2)Sancţiunile prevăzute la literele b – f pot fi însoţite de scăderea notei la purtare.

(3)Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris părinţilor/tutorilor.

.

Art.89. (1) Elevii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”   vor fi sancţionaţi pentru abaterile săvârşite conform prevederilor din Anexa 9 a prezentului regulament.

(2) Alte abateri, care nu sunt prezentate în Anexa 9, vor fi soluţionate de dirigintele fiecărei clase sau, după caz, de Consiliul profesoral al clasei sau Consiliul profesoral al şcolii.

 

 

CAPITOLUL VI

Părinţii

 

Art.90. Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii.

Art.91. În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:

 1. a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii;
 2. b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;
 3. c) au dreptul de acces în incinta liceului în următoarele cazuri:
 • au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul liceului;
 • desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 • depun o cerere/alt document la secretariatul liceului;
 • participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei .

În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta liceului se face conform prevederilor art. 11, al. 1, din prezentul regulament;

Art.92. Părinţii au următoarele îndatoriri:

 1. a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 2. b) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia elevului;
 3. c) părinţii/tutorii legali răspund  pentru  distrugerile  bunurilor  din  patrimonial şcolii, cauzate de elev;
 4. d) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul liceului;

Art.93. (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.

(2)Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

(3)Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al liceului, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în alte comisii (ex. Comisia „Avocatul elevului”), potrivit legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Partenerii educaţionali

 

Art.94. Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

Art.95. (1) Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului liceului, în protocol se va  specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Art.96. Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi  de  învăţământ  din  străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

Art.97. Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” .

Art.98. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  şi  pentru  orice  alte  persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”.

CAPITOLUL VIII

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

Art.99. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii  în învăţământul preuniversitar.

Art.100. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Teoretic „Pontus Euxinus”    se  înfiinţează  Comisia  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al liceului elaborează şi adoptă  regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducerea liceului este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

Art.101. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea  calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale.

 

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” .

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

Art.102. În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art.103. Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe:

 1. Registrul vizitatorilor;
 2. Model de ecuson pentru vizitator;
 3. Comisiile de lucru din liceu;
 4. Conţinutul dosarului comisiei metodice;
 5. Conţinutul portofoliului profesorului;
 6. Conţinutul mapei dirigintelui;
 7. Procedura pentru motivarea absenţelor elevilor;
 8. Tabel cu sancţiuni aplicate elevilor pentru diferite abateri.

Art.104. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Pontus Euxinus”  .

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar.Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul liceului.

Art.105. (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii Liceului Teoretic „Pontus Euxinus” , pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate  persoanele,  instituţiile  sau  organizaţiile  care  intră  în  contact  cu  Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” .

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi  personalului liceului în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Pontus Euxinus” .

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative suntnule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXE

 

 

 

ANEXA 1

REGISTRUL VIZITATORILOR

 

 

 

Nr. Crt.

 

Numele şi prenumele vizitatorului

Legitimat cu BI/CI număr şi serie  

Motivul vizitei

 

Data

 

Ora intrării în liceu

 

Ora părăsirii liceului

 

Observaţii

 

 

ANEXA 2

 

Ecusonul pentru vizitatori:

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naționale

 

LICEUL TEORETIC

„Pontus Euxinus

 

 

VIZITATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

DOSARUL COMISIEI METODICE

 1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
 2. Structura anului şcolar;
 3. Încadrări;
 4. Componenţa catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea de învăţământ absolvită,  vechime, statut);
 5. Orarul membrilor catedrei.
 6. COMPONENTA MANAGERIALĂ

1.Raportul de activitate pe anul şcolar precedent;Planul managerial şi planul de 

   activităţi;

 1. Planificări anuale (vizate de responsabilul comisiei metodice şi de director);
 2. Selecţia manualelor alternative;
 3. Atribuţiile comisiei metodice;
 4. Alte responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare;
 5. Programele şcolare pe nivele de studiu;
 6. Programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de specialitate pentru anul şcolar în curs);
 7. Documente, comunicări, note ale ISJ şi MEN.

III.   COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

 1. Proiecte didactice;
 2. Teste predictive, teste de evaluare, teste sumative, simulări pentru olimpiade, Bacalaureat;
 3. Evaluarea rezultatelor înregistrate  la  testele  predictive,  concluzii  şi  măsur    propuse;
 4. Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei;
 5. Procesele-verbale ale şedinţelor comisiei metodice;
 6. Programe de pregătire  pentru  recuperarea  cunoştinţelor  (numele  elevilor  şi   clasa).
 7. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
 8. Programul consultaţiilor pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat (pe clase şi profesori);
 9. Programul de pregătire pentru performanţă;
 10. Centralizarearezultatelorobţinutelancursurişcolare, olimpiade, simpozioane, etc.;
 11. Cercuri ale elevilor,  reviste  şcolare,  sesiuni  de  referate  şi  comunicări,  alte  acţiuni la nivelul catedrei;

5.Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte.

 1. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ

1.Tabel cu pariciparea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în  curs);

2.Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie);

3.Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;

4.Oferta de formare a CCD pe disciplina respectivă;

5.Materiale  prezentate  de  către  profesori  la  sesiuni  de  comunicări  ştiinţifice, referate, etc. (lucrări personale);

6.Subiecte  elaborate  la  nivelul  catedrei  pentru  diverse  examene,  concursuri şcolare, teze, etc.;

7.Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, cursuri postuniversitare);

8.Publicaţii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5

PORTOFOLIUL   PROFESORULUI

 1. Date personale

1.Structura anului şcolar;

2.Încadrarea (clase, nr. de ore);

3.Orarul;

4.Fişa postului;

5.Calendarul activităţilor pe anul în curs;

6.Curriculum-Vitae;

7.Raport de autoevaluare.

 1. Activitatea la catedră

 1.Programele şcolare;

 2.Programele pentru disciplinele opţionale propuse;

 3.Planificarea materiei (anuală şi pe unităţi de învăţare);

 4.Proiecte didactice;

5.Testedeevaluare(testeiniţiale,rezultateleacestora,observaţiile,concluziile,testesumativepentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau de an şcolar);

6.Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor  întocmite de elevi);

7.Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat);

8.Catalogul profesorului;

9.Programa de pregătire pentru recuperare şi remediere (unde este cazul);

10.Materiale didactice şi mijloace de învăţământ;

11.Fişe cu asistenţe la ore.

III.           Performanţe

1.Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare;

2.Descriptori de performanţă;

3.Subiecte propuse;

4.Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri;

5.Planificarea pregătirii suplimentare;

6.Rezultate obţinute.

 1. Proiecte personale

1.Cuprinde  lista  cu  proiectele  profesionale  personale  propuse  pentru  o  anumită perioda

 1. V. Proiecte personale

1.Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră, consilii profesorale);

2.Activităţi de perfecţionare organizate de CCD;

3.Certificate, diplome, adeverinţe, etc.

 

 1. Materiale

1.Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese MENCȘ, ISJ, etc.;

2.Materiale de planificare: anuală, semestrială, pe unităţi de învăţare;

3.Auxiliare curriculare, culegeri;

4.Softuri educaţionale;

5.Site-uri educaţionale;

6.Alte resurse educationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6

MAPA (PORTOFOLIUL) DIRIGINTELUI

 

 1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

1.Structura anului şcolar;

2.Colectivul de elevi al clasei;

3.Componenţa Consiliului profesoral al clasei;

4.Orarul clasei;

5.Graficul frecvenţei elevilor la cursuri;

6.Tabele (înscriere elevi, situaţia la sf\rşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor primite/predate, schema orară, etc.);

7.Evudenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă.

 

 1. COMPONENTA MANAGERIALĂ

1.Analiza SWOT la nivelul clasei;

2.Planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe semestru/anul în curs;

3.Programele şcolare la consiliere şi orientare;

4.Planificările calendaristice la consiliere şi orientare;

5.Fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor.

 

III.           COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

1.Proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;

2.Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;

3.Portofolii, referate, materiale în format electronic, etc., ale dirigintelui şi/sau ale elevilor;

4.Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii;

5.Fişă de asistenţă la ore;

6.Documente, comunicări, note, adrese, ale MEN şi ISJ (corespondenţa).

 

 1. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ

1.Proiecte şi programe realizate de elevii clasei;

2.Activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;

3.Premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;

4.Programul semestrial/anual al activităţilor extraşcolare ale clasei.

 

 1. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ

1.Documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continu

2.Oferta de formare a CCD pentru profesorii diriginţi;

3.Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.;

4.Referate, portofolii, etc., individuale susţinute în cadrul comisiei;

5.Publicaţii, inovaţii în domeniul educaţiei şcolare (eventual copii după primele pagini);

6.Alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.

 

 

 

ANEXA 7

 

 

PROCEDURĂ PENTRU MOTIVAREA ABSENŢELOR ELEVILOR

 

 

 

 1. Întocmirea unei cereri de către părinte/tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor efectuate de către elevul respectiv. Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care poate fi:

a)de ordin personal sau familial;

b)de ordin medical, dovedit cu acte.

 1. Cererea scrisă (însoţită de acte în cazul literei b de la punctul 1) se depune de către părintele/tutorele legal la biroul directorului adjunct, în maximum 7  zile  de  la reluarea activităţii de către elev. Nerespectarea acestui termen atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
 2. Într-un semestru, se aprobă absentarea pentru motive de ordin personal sau

familial de cel mult 5 ori (5 zile).

 1. Actele medicale (de la punctul 1, litera b) pe baza cărora se motivează absenţe sunt:
 2. a) Adeverinţa medicală eliberată de către medicul de familie, avizată de medicul

şcolar;

 1. b) Adeverinţa medicală eliberată de către medical şcolar
 2. c) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care

elevul a fost internat

în spital, avizat de medical şcolar

 

 1. Actele medicale se vor viza la medicul şcolar înainte de înregistrarea la biroul directorului adjunct.
 2. a) În situaţia în care motivul absentării este de ordin sportiv, unităţile de învăţământ în care se organizează activităţi cu profil sportiv, cluburile/asociaţiile sportive sau structurile naţionale sportive adresează o solicitare scrisă de motivare a absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional sau internaţional.
 3. b) În  aceste  situaţii,  directorul  liceului  poate aproba  motivarea  absenţelor  cu condiţia recuperării
 4. Se recomandă ca părinţii sau tutorii legali să participe, cel puţin o dată pe lună, la întâlnirea cu dirigintele clasei în vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a elevilor

 

 

ANEXA 8

 

TABEL CU SANCŢIUNI APLICATE

ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI

 

Nr

crt.

 

     Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

1. Lipsa uniformei Observaţie

individuală

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dată

2. Insulte şi agresivitate în

limbaj faţă de colegi

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Mustrare scisă;

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată;

Se recomandă consiliere psihopedagogică

3. Insulte şi agresivitate în

limbaj faţă de personalul liceului

Eliminare de la

cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Se recomandă

consiliere psihopedagogică;

4. Violenţă fizică la adresa colegilor în incinta liceului Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

 

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul şcolar următor; scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Se recomandă

consiliere psihopedagogică;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

crt.

 

      Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

5. Violenţă fizică la adresa

personalului liceului

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 8 puncte te

 Anunţarea

Organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică

 

6. Instigarea la violenţă

împotriva colegilor

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4 puncte

Se recomandă

consiliere psihopedagogică; Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

 

7.

 

Instigarea la violenţă

împotriva personalului liceului

 

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4 puncte

 

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul şcolar următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 6 puncte

 

 

Se recomandă

consiliere psihopedagogică;

8. Tăinuirea adevărului şi

complicitate în cazul unor abateri

 

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

9.  

Ţinute provocatoare,

accesorii în exces, unghii şi păr vopsite în culori stridente, piercinguri şi cercei în nară sau în buză

 

Observaţie

individuală

 

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

 

Începând cu a

treia abatere scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Nr

crt.

 

    Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

10. Refuzul de a prezenta

carnetul de elev pentru consemnarea notelor

Observaţie

Individuală

 

 

 

 

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

 

 

 

 

 

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

 

 

 

 

11. Deteriorarea sau

pierderea manualelor şcolare primite gratuit

Înlocuirea lor cu alte

manuale noi

 

12. Deteriorarea sau

pierderea manualelor cărţilor sau a altor materiale împrumutate de la biblioteca şcolii

 

Înlocuirea lor cu

altele noi sau contravaloarea lor x 2 la preţul pieţei

13. Nerespectarea normelor

şi instrucţiunilor de utilizare a laboratoarelor

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

14. Refuzul efectuării

serviciului pe şcoală

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

15. Neîndeplinirea atribuţiilor

şi îndatoririlor în calitate de elev de serviciu pe şcoală sau pe clasă

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

16. Distrugerea cu intenţe a

documentelor şcolare: cataloage, foi matricole, documente din portofoliul educaţional

Propunere înaintată

MENCȘ de

exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pe o perioadă de timp; scăderea notei la purtare cu 9 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

Nr.

crt.

 

     Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

17. Deterioararea sau

distrugerea mobilierului şi bunurilor din patrimoniul liceului

Mustrare scrisă,

eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile sau mutarea disciplinară la o altă clasă; scăderea notei la purtare cu 2-6 puncte; repararea distrugerilor de către părinţi

Fiecare tip de

sancţiune se aplică în funcţie de distrugerile provocate;

Se recomandă consiliere psihopedagogică

18. Introducerea şi difuzarea

în liceu de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa

şi intoleranţa sau care au caracter obscen sau pornografic

Eliminare de la

cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; scăderea notei la purtare cu 4- 6 puncte

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

 

19. Organizarea şi

participarea la acţiuni de protest care afectează activitatea de învăţământ sau participarea la programul şcolar

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Eliminare de la

cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; scăderea notei la purtare cu 4 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

Nr

crt.

 

      Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

20. Deţinerea, consumul sau

comercializarea drogurilor şi substanţelor etnobotanice în incinta unităţii şcolare

Propunere înaintată

MEN de

exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pe o perioadă de timp; scăderea notei la purtare cu 9 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

21. Deţinerea, consumul sau

comercializarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii şcolare

Eliminare de la

cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; scăderea notei la purtare cu 4- 6 puncte

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

22. Fumatul în clădirea şi în

curtea liceului

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

Începând cu a

treia abatere scăderea notei la purtare cu 2 puncte

23. Utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de  curs Mustrare scrisă; scăderea notei la

purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă; scăderea notei la

purtare cu 2 puncte

Pentru abaterile repetate

sancţiunea se aplică de fiecare dată

24. Introducerea sau

deţinerea armelor albe sau de foc şi muniţie în incinta şcoii

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 8 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

Nr

crt.

 

      Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

25. Utilizarea armelor albe

sau de foc şi muniţie în incinta şcolii

Propunere înaintată

MEN de

exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pe o perioadă de timp scăderea notei la purtare cu 9 puncte

Fiecare tip de

sancţiune se aplică în funcţie de gravitatea abterii; Anunţarea organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

26. Introducerea şi deţinerea

petardelor şi pocnitorilor în incinta liceului

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

27. Utilizarea petardelor şi

pocnitorilor în incinta liceului

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

Eliminare de la

cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

28. Fotografiatul sau filmatul

în timpul programului şcolar (orele de curs şi pauze)

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

29. Fotografiatul şi filmatul în

incinta liceului fără aprobarea conducerii

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4-6 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 6 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

Nr.

crt.

 

       Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

30. Lansarea de anunţuri

false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul liceului

 scăderea notei la purtare cu 7 puncte Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 8 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

31. Introducerea în incinta

liceului a persoanelor străine, care pot tulbura activitatea liceului

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

32. Aruncarea cu obiecte, apă, alimente (lapte, cornuri) sau bulgări de zăpadă pe fereastră în curtea liceului sau în stradă Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

33.

 

 

Circulaţia pe scara

profesorilor sau pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor

Observaţie

individuală

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 1 punct

Începând cu a

treia abatere scăderea notei la purtare cu 2 puncte

Nr.

crt.

 

     Abatere

Sancţiune la prima

abatere

Sancţinuni la

abateri repetate

 

Observaţii

34. Aruncarea hârtiilor, a

resturilor alimentare, sau a diverselor obiecte în sala de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare şi în curte șliceului

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată

35. Furtul obiectelor din

patrimoniul liceului, a banilor şi a obiectelor

care aparţin elevilor sau personalului liceului

scăderea

notei la purtare cu 6- 7 puncte

Exmatriculare cu

drept de reînscriere în anul următor în

altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 8 puncte

Anunţarea

organelor de ordine;

Se recomandă consiliere psihopedagogică;

36. Folosirea de scutiri

medicale false pentru motivarea absenţelor

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 3-4 puncte

Mustrare scrisă;

scăderea notei la purtare cu 4 puncte

Pentru abaterile

repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată;

Anunţarea organelor de ordine

37. Incidente petrecute în

afara incintei liceului: injurii, violenţă, instigare la vilolenţă, furt, distrugere de bunuri, deţinerea şi consumul de droguri, substanţe etnobotanice, bături alcoolice, etc.

Mustrare scrisă;

Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; Exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în unitatea şcolară sau în altă unitate şcolară; scăderea notei la purtare cu 2- 8 puncte

Fiecare tip de

sancţiune se aplică în funcţie de gravitatea abaterii; Anunţarea organelor de ordine;Se recomandă consiliere psihopedagogică;

 

 

 

 

 

ANEXĂ LA REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ

Pentru învăţământul liceal metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă este stabilită prin Ordinul M.E.N.. nr. 5139/22.12.1999. Această formă de învăţământ se poate organiza pentru clasele IX- XIII, la filiera teoretică, pentru toate specializările existente în liceele sau grupurile şcolare ce sunt stabilite pentru a funcţiona şi cu clase de frecvenţă redusă.

Învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se organizează pentru persoanele care au depăşit vârsta maximă admisă pentru înscrierea la învăţământul de zi sau care, din diferite motive, nu au posibilitatea de a urma cursurile învăţământului de zi sau seral.

Admiterea în clasa a IX-a se organizează şi se desfăşoară potrivit metodologiei şi regulamentului elaborat de M.E.N.

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • Cerere de înscriere;
 • Contract de şcolarizare ( învăţământ particular );
 • Certificatul de naştere copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie copie xerox ( unde este cazul );
 • Cartea de identitate copie xerox;
 • Foaia matricolă în original;
 • Certificat de capacitate/ testare naţională ( după caz ).
 • Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru înscrierea în clasele IX-XIII, solicitanţii trebuie să probeze, prin acte de studii, dreptul de a fi înscrişi în clasa respectivă, cu sau fără examene de diferenţe.

Înscrierea elevilor în clasele IX-XIII la învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se organizează în perioada stabilită de Consiliul de Administrație al liceului pentru  fiecare an şcolar,dar nu mai târziu de începerea cursurilor.

Înscrierea elevilor în clasele IX-XIII la învăţământul liceal se face la secretariatul unităţii de învăţământ şi se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • Cerere de înscriere;
 • Contract de şcolarizare ( învăţământ particular );
 • Certificatul de naştere copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie copie xerox ( unde este cazul );
 • Cartea de identitate copie xerox;
 • Foaia matricolă în original;
 • Certificat de absolvire a şcolii profesionale sau certificat de absolvire a şcolii de ucenici, sau diploma de promovare nivel I/nivel II ( după caz ).
 • Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Planurile cadru şi programele şcolare care se aplică sunt cele valabile pentru anul şcolar respectiv, pentru învăţământul seral. Clasele constituite se iau în calculul numărului de clase ale şcolii. Activitatea clasei este coordonată de un profesor diriginte, folosindu-se acelaşi tip de catalog ca la învăţământul de zi sau seral.

Pentru fiecare disciplină de învăţământ se alocă, pe semestru, un număr de ore de pregătire ( consultaţii, lecţii de sinteză etc. ) identic cu numărul de ore prevăzut în trunchiul comun pentru trei săptămâni de şcoală, la disciplina respectivă, în Planurile  cadru – pentru învăţământul seral.

Efectivele claselor de învăţământ liceal cu frecvenţă redusă respectă prevederile legale în vigoare pentru învăţământul de zi şi seral.

Cadrele didactice ce urmează să fie încadrate la învăţământul cu frecvenţă redusă sunt stabilite de Consiliul de Administraţie al şcolii.

Nu se pot constitui norme didactice numai la învăţământul cu frecvenţă redusă. Orele desfăşurate la învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se repartizează numai la completarea unor norme didactice sau la plata cu ora.

Orele pentru susţinerea lucrărilor scrise şi a tezelor semestriale, se adaugă în norma cadrelor didactice la numărul de ore de pregătire prevăzute.

Plata cadrelor didactice pentru corectarea lucrărilor scrise se efectuează în regim de 15 lucrări pe oră.

La începutul fiecărui semestru, dirigintele le comunică elevilor hotărârile Consiliului profesorilor clasei privitoare la :

 • Conţinuturile programelor şcolare pentru fiecare disciplină de învăţământ;
 • Manualele şcolare valabile şi bibliografia recomandată pentru clasa respectivă;
 • Programarea consultaţiilor, lecţiilor de sinteză;
 • Programarea examinărilor scrise şi a lucrărilor scrise semestriale ( teze ).

Orice modificare survenită pe parcursul semestrului va fi adusă la cunoştinţa elevilor în cel mai scurt timp.

Dirigintele răspunde în faţa conducerii şcolii de stabilirea şi de comunicarea informaţiilor sus – menţionate.

Evaluarea elevilor de la învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se efectuează prin examinări orale şi scrise. Numărul de note pe semestru este de minim două, la care se adaugă nota de la lucrarea scrisă semestrială ( după caz ).

Evaluarea se poate desfăşura pe tot parcursul semestrului, în funcţie de efectuarea orelor de pregătire la disciplina respectivă. Durata probei de evaluare scrisă este de o oră. Într-o zi se pot susţine probe de evaluare la cel mult trei discipline şi nu mai mult de două lucrări de evaluare semestrială ( teze ) pe zi.

Susţinerea lucrărilor scrise semestriale se încheie cu o săptămână înainte de sfârşitul fiecărui semestru. Toate aceste lucrări se păstrează în unitatea şcolară timp de un an de la data susţinerii.

Notele acordate elevilor se trec în catalog imediat după încheierea activităţii de evaluare.

Situaţia şcolară se încheie conform prevederilor de la învăţământul de zi.

Dirigintele anunţă elevii situaţia şcolară în termen de şapte zile de la încheierea sesiunii de examinare.

Registrele matricole se completează în termen de treizeci de zile de la încheierea situaţiei şcolare anuale.

Elevii care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta la unele lucrări de evaluare, pe baza unor acte doveditoare, se consideră amânaţi, iar încheierea situaţiei şcolare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Examenele de corigenţă, examenele de competenţă profesională şi examenul de bacalaureat se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentelor şi metodologiilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru învăţământul de zi. Condiţiile de promovare sunt aceleaşi.

Absolvenţii învăţământului liceal cu frecvenţă redusă primesc aceleaşi acte de studii şi au aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii cursurilor de zi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisii an școlar 2018-2019

NR.

CRT.

COMISIE MEMBRII   COMISIEI
1)

 

 

 

 

Consiliul de administrație

Dec.831/03.10.2018

Borcea Elena – director-președinte

Borcea Costel- adm.fin

Manole Camelia-cadru did.

Neguriță Mihaela-Dorina– cadru did.

Dobre Marcela-Bianca–reprez. elev

Iurea Maria- reprez. părinte

Curtnazar Denis-reprez.admin. locală

2)

 

 

 

 

Comisia    Diriginţilor

Dec.835/03.10.2018

Borcea Elena – Preşedinte

Manole Camelia-responsabil

Borcea Elena,clasa a IX-a A FR

Gache Maria, clasa a X-a A FR

Petre Doina, clasa a XI-a A FR

Bulgariu Alina, clasa aXI-a B FR

Hanțescu Florina, clasa aXII-a A FR

Maxim Nicoleta, clasa a XII-a B FR

Manole Camelia-Iuliana , clasa a XII-a A ZI

Badea Manole, clasa a XIII-a A FR

Leucă Silvia-Vasilica- clasa a XIII-a B FR

  Comisia pentru Curriculum

Dec.833/13.10.2018

Borcea Elena –director- preşedinte

Manole Camelia-membru

Neguriță Mihaela-Dorina-membru

Hanțescu Florina-membru

4) Responsabil pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

834/03.10.2018

 

Leucă Silvia-Vasilica

     Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Dec.8298/03.10.2018

Borcea Elena –director- preşedinte

Bulgariu Alina  responsabil CEAC

Manole Camelia, cadru didactic- membru

Neguriță Mihaela, cadru didactic- membru

Iftimie Ionela,  cadru didactic-  membru

Dobre Marcela-Bianca– reprez. elev- membru

Iurea Maria – reprez. părinte- membru

Curtnazar Denis– reprez. adm.locală- membru

6)   Comisia pentru  întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe scoală

Dec.838/03.10.2018

Borcea Elena , director- președinte

Hanţescu Florina-membru

Manole Camelia-membru

Maxim Nicoleta-membru

Comisia pentru prevenirea si eliminarea  violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității Borcea Elena – director-presedinte

Manole Camelia –reprezentant al diriginților

Maxim Nicoleta – membru

Hanțescu Florina-membru

Dobre Marcela-Bianca–reprez.elev

Iurea Maria- reprez. părinte

Curtnazar Denis-reprez.admin. locală

Comisia pentru verificarea documentelor școlare,monitorizarea frecvenței și notarea ritmică a elevilor

Dec.826/03.10.2018

Borcea Elena,director-președinte

Neguriță Mihaela-Dorina-membru

Manole Camelia – membru

Maxim Nicoleta – membru

9)    Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situatii de urgenta

Dec.860/03.10.2018

Borcea Elena , director- președinte

Șandru Cristina – secretar

Manole Camelia – membru

Maxim Nicoleta-membru

Hanţescu Florina-membru

10) Comisia pentru programe si proiecte educative, pentru activităţi educative scolare şi extraşcolare

Dec.840/03.10.2018

Borcea Elena, director-preşedinte

Leucă Silvia, coordonator CPPE

Manole Camelia-membru

Maxim Nicoleta-membru

Neguriță Mihaela-Dorina-membru

11) Comisia  pentru numirea persoanelor responsabile din unitate pentru  implementare SIIIR

Dec.853/03.10.2018

 

Borcea Elena, director-preşedinte

Șandru Cristina  – responsabil

 

12)  

Comisia pentru revizuire PDI

Dec.863/03.10.2018

Borcea Elena – director-presedinte

Manole Camelia -responsabil

Neguriță Mihaela-membru

Bulgariu Alina-membru

Scarlat Alina – membru

13)  

Comisia pentru revizuire ROI

Dec.869/03.10.2018

Borcea Elena – director-presedinte

Manole Camelia -responsabil

Bulgariu Alina-membru

Maxim Nicoleta-membru

Neguriță Mihaela-membru

Comisia  de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi formare continuă a cadrelor didactice

Dec.837/03.10.2018

Borcea Elena , director- președinte

Manole Camelia , profesor-responsabil

Iftimie Ionela – membru

Maxim Nicoleta-membru

Comisia pentru promovarea imaginii şcolii și implicarea instituției în proiecte și programe educaționale

Dec.861/03.10.2018

Borcea Elena,director-președinte

Leucă Vasilica-Silvia, coordonator

Manole Camelia – membru

Bulgariu Alina– membru

Neguriță Mihaela-membru

Maxim Nicoleta – membru

          Comisia  de reexaminare  pentru încheierea situațiilor școlare elevilor declarați amânați

Dec.839/03.10.2018

 

 

 

 

Borcea Elena , director-președinte

Leucă Vasilica-Silvia-responsabil

Lb. Română şi Limba Latină

Leucă Vasilica-Silvia, Neguriță Mihaela-Dorina

Lb. Engleză

Maxim Nicoleta, Bulgariu Alina

Lb. Franceză-Bulgariu Alina,  Maxim Nicoleta

Matematică-Scarlat Alina, Burlacu Maria

Fizică  -Petre Doina, Sârbu  Anamaria

Chimie-Sârbu  Anamaria,  Petre Doina

Biologie-Gache Maria, Sârbu  Anamaria

Istorie  – Borcea Elena , Manole Camelia

Geografie-Badea Manole , Lefterica Cornelia

Socio-umane-Manole Camelia,  Borcea Elena

T.I.C  -Hanţescu Florina, Scarlat Alina

Educatie Muzicala ,Educatie Plastica, Educatie Fizica-Iftimie Ionela, Cândea Bogdan

17) Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Dec.867/03.10.2018

Borcea Elena,director-președinte

Manole Camelia – responsabil com.metodice

Șandru Cristina –secretar

Dobre Marcela-Bianca–reprez.elev

Iurea Maria- reprez. părinte

Secretar Consiliul de Administraţie

Dec.832/03.10.2018

Șandru Cristina –secretar
Comisia de monitorizare

Dec.855/03.10.2018

Borcea Elena,director-președinte

Borcea Costel, responsabil

Iftimie Ionela- membru

20) Comisia  pentru întocmirea situațiilor statistice

Dec.849/03.10.2018

Borcea Elena,director-președinte

Șandru Cristina , secretar

Neguriță Mihaela-Dorina-cadru didactic

21) Responsabil cu Sigiliul Unităţii

Dec.848/03.10.2018

Șandru Cristina, secretar
22) Responsabil cu  verificarea, întocmirea numerotarea filelor și gestionarea condicii de prezenţă –ZI

Dec. 767/10.09.2018

Șandru Cristina, secretar
23) Responsabil cu gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de intrări-ieşiri

Dec.844/03.10.2018

 

Șandru Cristina , secretar

24) Responsabil cu redactarea, evidența şi actualizarea deciziilor

Dec.845/03.10.2018

Șandru Cristina , secretar
25) Responsabil cu  verificarea, întocmirea numerotarea filelor și gestionarea condicii de prezenţă –F.R.

Dec. 868/03.10.2018

Șandru Cristina, secretar

 

 

 

Colectiv de lucru pentru modificarea ROI

 

Director prof.  Borcea Elena, presedinte

prof.Manole Camelia, responsabil

Membrii: prof. Bulgariu Alina

prof. Maxim Nicoleta

prof. Neguriță  Mihaela.