Close

Regulament intern

Cuprins

 1. Capitolul I – Dispoziţii generale
 2. Capitolul II – Organizarea unităţii de învăţământ
 3. Capitolul III – Conducerea liceului
 4. Capitolul IV – Personalul liceului
 5. Capitolul V – Elevii
 6. Capitolul VI – Părinţii
 7. Capitolul VII – Partenerii educaţionali
 8. Capitolul VIII – Evaluarea internă a calităţii educaţiei
 9. Capitolul IX – Dispoziţii finale


 
 
 
 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.   Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, şi ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii.

Art. 2. Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Liceului Teoretic „Pontus Euxinus” şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar-contabilă şi de secretariat.

Art. 3.   (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.

(2) Regulamentul intern este supus avizării comisiei paritare, Consiliului consultativ al părinţilor şi Consiliului reprezentativ al elevilor, care emit avize consultative, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Regulamentul  intern  este  dezbătut  şi  avizat  în  şedinţa  Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie.

Art. 4. Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

Art. 5. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejudiciind sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului unităţii.


 

 

CAPITOLUL II

Organizarea unităţii de învăţământ

 Art. 6. Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” cuprinde următoarele forme de învăţământ: liceal cu frecvenţă (cls. IX) şi liceal cu frecvenţă redusă (cls. IX-XIII).

Art. 7. (1) Cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă se desfăşoară între orele 12-18, durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauza de 10 minute după fiecare oră de curs.

(2) Cursurile pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se desfăşoară în zilele de sâmbătă şi duminică, după un program stabilit la începutul fiecărui semestru şcolar.

(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea Consiliului de Administraţie.

(4) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în  intervalul ora 1100-1800. Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor .

Art. 8. (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul liceal se face prin uşa principală, în intervalul 11-18. Ieşirea elevilor de la cursuri se face pe uşa principală.

(2) Accesul elevilor în liceu se face pe baza uniformei  şcolare şi a ecusonului/carnetului de elev.

Art. 9. (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa 1) la punctul de pază şi control şi a înmânării ecusonului „VIZITATOR” (Anexa 2). Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii unităţii.

(2) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai după aprobarea conducerii liceului.

(3) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor străine în şcoală, organizatorii vor prezenta la punctul de control lista nominală cu participanţii, vizată de director.

Art.10. Este  interzisă  intrarea  în  liceu  a  persoanelor  aflate  sub  influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante  lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator,  cu  stupefiante  sau băuturi alcoolice.

Art.11. Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al liceului învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi liceul în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi liceul decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

Art.12. Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea liceului, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de filieră, profiluri, specializări, aprobate prin planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora.

Art.13. Clasele şi grupele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDŞ) se formează în funcţie de opţiunile elevilor, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane.

Art.14. (1) În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  funcţionează 3 comisii metodice/catedre, şi anume:

–          Comisia metodică (Catedra) de Limbă și comunicare;

–          Comisia metodică (Catedra) de Matematică, Științe ale Naturii si TIC;

–          Comisia metodică (Catedra) de Om și Societate;

(2) Responsabilii  comisiilor  metodice  sunt  stabiliţi  în  şedinţa  Consiliului  de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numiţi prin decizie a directorului unităţii.

(3) La  sfârşitul  fiecărui  semestru  responsabilii  comisiilor  metodice  trebuie  să prezinte către Consiliul de administraţie un raport de activitate a comisiei.

Art.15. În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent şi ocazional, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie. Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 3 a prezentului regulament.

Art.16. În cadrul liceului funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale şi a unui regulament propriu întocmit de conducerea unităţii.


 

 

CAPITOLUL III

Conducerea liceului

 

Art.17.  Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” este condus de Consiliul de Administraţie si  de director. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorii conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor.

 

SECŢIUNEA I

Consiliul de administraţie

 

Art.18. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale.

Art. 19. Consiliul de administraţie este organ de conducere al LiceuluiTeoretic „Pontus Euxinus”  şi este alcătuit din 9 membri, astfel: 6 cadre didactice, un reprezentant al administraţie locale, 1 reprezentant al părinţilor, 1 reprezentant al elevilor. Directorii sunt membrii de drept ai Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în şedinţa Consiliului profesoral.

Art.20. (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

Art.21. Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 96, al. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în art. 29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi în art. 4 din Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Art.22. Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Consiliului de administraţie nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

 

SECŢIUNEA II

Directorul

 

Art.23. Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Teoretic „Pontus Euxinus”  şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

Art.24. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Art.25. În  exercitarea  atribuţiilor  şi  responsabilităţilor  sale,  directorul  emite decizii, cu caracter normativ sau individual, şi note de serviciu.

Art.26. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.

Art.27. Directorul  elaborează  Planul  de  dezvoltare  instituţională  (PDI)  şi  îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie.

Art.28. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, cu care încheie contractul de management.

Art.29. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

Art.30. Directorul  adjunct  este  preşedintele  Comisiei  de  control  managerial intern.

 

SECŢIUNEA III

Consiliul profesoral

 

Art.31. Consiliul profesoral este format din totalitatea  cadrelor  didactice  cu norma de bază în  Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” şi este prezidat de către directorul liceului.

Art.32. Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul liceului şi aprobate în prima şedinţă a Consiliului Profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.

Art.33. Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Art.34. La şedinţele Consiliului Profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.

Art.35. La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor. La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul – verbal  încheiat  cu  această  ocazie;  nesemnarea  proceselor-verbale  ale  Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.

Art.36. Directorul liceului numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, care  are  atribuţia  de  a  redacta  lizibil  şi  inteligibil  procesele-verbale  ale  şedinţelor Consiliului profesoral.


 

 

CAPITOLUL IV

Personalul liceului

 

Art.37. Personalul din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic sau administrativ.

Art.38. Personalului din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

Art.39. Personalul din liceu are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor.

Art.40. Personalului din liceu îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.

 

SECŢIUNEA I

Personalul didactic

 

Art.41. Personalul didactic din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” cuprinde persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor.

Art.42. (1) Personalul didactic din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  este împărţit în 6 comisii metodice/catedre menţionate la art. 17, al. (1), din prezentul regulament.

(2) Atribuţiile  comisiei  metodice/catedrei  sunt  cele  precizate  în  art.   51  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

(3) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul liceului, sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile comisiei  metodice  este  obligatorie pentru membrii acesteia. Absenţa nemotivată de la şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară.

(4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră.

(5) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director/ director adjunct şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în liceu sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.

(6) Conţinutul dosarului comisiei metodice se găseşte în Anexa 4 a prezentului regulament.

Art.43. Cadrele  didactice  din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  au următoarele drepturi:

a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată,  cu aprobarea Consiliului de Administraţie al liceului;

b) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;

c) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:

 • conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
 • utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
 • punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
 • organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
 • participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de muncă;

d) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă;

e) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;

f) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;

g) personalul  didactic  are  dreptul  să  facă  parte  din  asociaţii  şi  organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale,  legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;

h) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al liceului, precum şi demnitatea profesiei de educator;

Art.44. Cadrele  didactice  din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”   au următoarele obligaţii:

a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile;

b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale, împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ;

c) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

d) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev;

e) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

f) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră ţinuta elevilor, iar în lipsa uniformei elevul va fi sancţionat cu absenţă, fără a fi scos din sala de curs;

g) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se   subiectul   lecţiei   respective;   sunt   interzise   orice   fel   de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director;

h) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii liceului în maximum 10 zile de la începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice;

i) cadrele  didactice  sunt  obligate  să  anunţe  conducerea  liceului în  cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;

j) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;

k) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului liceului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

l) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;

m) niciun  cadru  didactic  nu  are  voie  să  se  substituie  dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica  disciplinei  pe  care o predă;

n) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala;

o) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de profesorii diriginţi  sau de conducerea liceului;

p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consiliului profesoral al clasei;

q) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;

r) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al cadrului didactic se găseşte în Anexa 5 a prezentului regulament;

s) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară.

Art.45. În  funcţie  de  gravitatea  abaterilor,  personalul  didactic  poate  primi următoarele sancţiuni:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.46. (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea activităţii;

(2) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs, în care profesorul respectiv nu are ore;

(3) Profesorul  de  serviciu  este  membru  temporar  al  Comisiei  de  urmărire  a disciplinei elevilor şi are următoarele atribuţii:

a) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;

b) asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor;

c) controlează starea  de  curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la sfârşitul orelor de curs;

d) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din cancelarie;

e) verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atribuţiile ce le revin;

f) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu directorul de serviciu;

g) verifică ordinea şi disciplina în pauze;

h) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea liceului;

i) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală;

j) supraveghează respectarea normelor  de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul.

Art.47. (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului  cu această responsabilitate.

(3) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei;

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;

c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;

d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul fiecărui an şcolar;

e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;

f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de  consiliere  şi orientare şi le predă spre avizare responsabilului Comisiei diriginţilor;

g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului;

h) motivează absenţele elevilor pe  baza certificatelor medicale avizate  de cabinetul medical şcolar, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor, aprobate de director;

i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei;

j) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;

k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare  a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave;

l) organizează, lunar sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor;

m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;

o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi extraşcolare;

p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;

q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;

r) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;

s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui, al cărei conţinut se regăseşte în Anexa 6 a prezentului regulament;

t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea liceului, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

(4)Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi ale profesorului pentru învăţământ primar (învăţător).

Art.48. (1) Consilierul educativ sau coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii Consiliului de administraţie, la propunerea Consiliului profesoral.

(2) Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MEN privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.

(3) Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul liceului în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor şi cel al comisiei de învăţământ primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor.

(4) Consilierul educativ prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii.

(5) Atribuţiile consilierului educativ sunt precizate în art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

 

SECŢIUNEA II

Personalul didactic auxiliar

 

Art.49. În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din: bibliotecar, compartimentul secretariat şi serviciul contabilitate.

Art.50. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.

Art.51. Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

Art.52. Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic al liceului, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;

d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii liceului, considerate de interes major pentru instituţie;

f) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile  de  formare iniţiate de conducerea liceului, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează;

g) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

Art.53. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute  în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

e) destituirea  din  funcţia  de  conducere,  de  îndrumare  şi  de  control  din învăţământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.52.(1)Bibliotecarul  este subordonat directorului liceului.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:

a) organizează  spaţiul  bibliotecii  şi  asigură  funcţionarea  acesteia  potrivit normelor legale;

b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI;

c) constituie, organizează şi  dezvoltă  colecţiile  bibliotecii  conform  normelor biblioteconomice;

d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;

e)  eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;

f)  oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a  articularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii  de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;

k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul liceului.

(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul liceului.

Art.54. (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-şef şi este subordonat directorului liceului.

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul liceului şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al liceului ;

b) întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învățământ ;

c) înscrie şi ţine evidenţa elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza hotărârilor Consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor ;

d) completează  sau  verifică,  după  caz,  şi  asigură  păstrarea  în  condiţii  de securitate, utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, privind situaţia şcolară a elevilor și a statelor de funcţii ;

e) întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii. Pentru statistici privind etnia elevilor, compartimentul secretariat va conlucra cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul școlar, cu liderii formațiunilor etnice locale ;

f) întocmeşte si/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor ;

g) asigură asistenţa tehnică pentru  emiterea/adoptarea  actelor  de  autoritate sau pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice ;

h) păstrează şi aplică ştampila liceului, prin decizia directorului, pe documentele  verificate  şi semnate de persoanele în drept.  Deţinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementările stabilite prin ordin al Ministerului Educaţiei  Naționale;

i) calculează drepturile salariale sau de altă natură ;

j) întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajații liceului ; acestea se aprobă de către Consiliul de administraţie;

k) statele  de  personal  se  întocmesc  de  către  director,  prin  compartimentul secretariat.

l) secretarul completează fişele matricole și cataloagele de corigenţă ;

m) gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează soluţionarea corespondenței ;

n) gestionează corespondența liceului ;

o) evidenta,  selecţionarea,  păstrarea  şi  depunerea  documentelor  şcolare  la Arhivele  Naţionale,  după  expirarea  termenelor  de  păstrare,  stabilite  prin„Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al Ministrului Educaţiei  Naționale, se fac în conformitate cu prevederile legale ;

p) întocmește, actualizează și gestionează dosarele de personal ale angajaților liceului ;

q) întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale ;

r) ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Constanța, al autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice ;

s) rezolvă  orice  alte  probleme  care,  potrivit  actelor  normative  în  vigoare, hotărârilor Consiliului de administraţie sau deciziilor directorului,  sunt stabilite în sarcina sa.

(4) In perioada vacantelor şcolare cataloagele se păstrează în secretariat.

(5) La terminarea studiilor sau in cazul transferurilor din liceu elevii trebuie sa prezinte la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul liceului din care sa reiasă ca nu au cărţi nerestituite.

(6) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

(7) Se  interzice  eliberarea  adeverințelor,  foilor  matricole,  caracterizărilor  și  a oricăror documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii material.

SECŢIUNEA III

Personalul nedidactic (administrativ)

 

Art.55. Personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii.


 

 

CAPITOLUL V

Elevii

 

SECŢIUNEA I

Dispoziţii generale

 

Art.56. (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale.

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul liceului. Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor , care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă.

Art.57. Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către liceu, prin intermediul profesorilor diriginţi .

Art.58. Elevii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  au ca organizaţie reprezentativă Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în art. 143-157 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.

Art.59. Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71-78 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale art. 158-195 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative.

 

SECŢIUNEA II

Drepturile elevilor

 

Art.60. Elevii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de drepturi egale conferite de calitatea de elev.

Art.61. Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate.

Art.62. Elevii au dreptul la asistenţă medicală gratuită în liceu, prin cabinetul medical şcolar.

Art.63. Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul liceului, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement  sau  în  alte  unităţi  acreditate  în  acest  sens,  cu  respectarea  prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora.

Art.64. (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în liceu, la cererea grupuri ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.

Art.65. Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste/publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi  libertăţile  cetăţeneşti  sau prevederile prezentului regulament şi a altor regulamente şcolare.

Art.66. Elevii au şi alte drepturi prevăzute de legislaţia şi regulamentele în vigoare.

 

SECŢIUNEA III

Obligaţiile elevilor

 

Art.67. (1) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.

(2)Elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sunt obligaţi să se prezinte la cursuri şi la fiecare sesiune de examene organizată de liceu.

(3)Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale.

Art.68. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul  regulament  şi  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a unităţilor din învăţământul preuniversitar;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului.

Art.69. (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în liceu, cât şi în afara lui.

(2)Prin „comportament civilizat” se înţelege:

a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită;

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală ;

d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);

e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;

f) adoptarea unei  atitudini  sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai  ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.

(3)„Ţinuta decentă” presupune:

a) purtarea uniformei şcolare şi a ecusonului;

b) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte barbă sau cercei;

c) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite în culori extravagante, nu au voie să folosească un machiaj strident, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche;

d) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri si tatuaje vizibile.

Art.70. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

Art.71. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca liceului şi restituirea lor la termenul stabilit.

Art.72. Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor sportive şi în curţile interioare.

Art.73. În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul elevului de serviciu, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.

Art.74. Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art.75. Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor, prezentate de profesorii de specialitate.

Art.76. Elevii pot părăsi liceul în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al liceului, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi liceul în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi liceul decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

Art.77. Toţi elevii claselor IX-XII de la învăţământul cu frecvenţă sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală, conform graficului stabilit.

Art.78. Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor art. 136-137 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi Procedurii pentru motivarea absenţelor elevilor, prezentată în Anexa 7 a prezentului regulament.

Art.79. Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum : cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;

b) să  deterioreze  bunurile  din  patrimoniul  liceului  (materiale  didactice  şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

c) să aducă şi să difuzeze în liceu materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să   organizeze   şi   să   participe   la  acţiuni  de   protest,   care   afectează desfăşurarea  activităţii  de  învăţământ  sau  care  afectează  participarea  la programul şcolar;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul liceului şi în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă și să facă uz în perimetrul liceului de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului liceului;

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

j) să fotografieze sau să filmeze în incinta liceului, fără aprobarea directorului;

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul liceului;

l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;

o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul directorului;

p) să insulte si/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului şcolar;

q) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi si/sau a personalului școlii.

p) să aducă în incinta liceului persoane străine care pot  tulbura  activitatea unităţii şcolare;

r) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta liceului sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport);

s) să circule pe scara profesorilor;

t) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

 

SECŢIUNEA IV

Recompensele elevilor

 

Art.80. Elevii  care  obţin  rezultate  remarcabile  în  activitatea  şcolară  şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b) evidenţiere,  de  către  director,  în  faţa  colegilor  de  şcoală  sau  în  faţa consiliului profesoral;

c) comunicare  verbală  sau  scrisă  adresată  părinţilor,  cu  menţiunea  faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

d) premii, diplome, medalii;

e) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau  în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

Art.81. Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu diplome şi eventual şi financiar.

Art.82. (1)  La  sfârşitul  anului  şcolar,  elevii  sunt  premiaţi  pentru  activitatea desfăşurată , la propunerea profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului;

(2) Elevii din învăţământul liceal sunt recompensaţi cu premii, dacă:

a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

Art.83. Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 103, elevii pot fi recompensaţi şi material sau financiar din fondurile extrabugetare ale liceului sau din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor.

 

SECŢIUNEA V

Sancţiunile elevilor

 

Art.84. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare şi regulamentele şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Art. 85. (1) Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt :

a) observaţia individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

f) preavizul de exmatriculare;

g) exmatricularea.

(2) Sancţiunile prevăzute la literele b – g sunt însoţite de scăderea notei la purtare.

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris părinţilor/tutorilor şi făcute publice prin staţia de difuzare a liceului.

Art.86. (1) Elevii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”   vor fi sancţionaţi pentru abaterile săvârşite conform prevederilor din Anexa 9 a prezentului regulament.

(2) Alte abateri, care nu sunt prezentate în Anexa 9, vor fi soluţionate de dirigintele fiecărei clase sau, după caz, de Consiliul profesoral al clasei sau Consiliul profesoral al şcolii.


 

 

CAPITOLUL VI

Părinţii

 

Art.87. Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii.

Art.88. În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:

a) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii;

b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;

c) au dreptul de acces în incinta liceului în următoarele cazuri:

 • au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul liceului;
 • desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 • depun o cerere/alt document la secretariatul liceului;
 • participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei .

În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta liceului se face conform prevederilor art. 11, al. 1, din prezentul regulament;

Art.89. Părinţii au următoarele îndatoriri:

a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;

b) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia elevului;

c) părinţii/tutorii  legali  răspund  pentru  distrugerile  bunurilor  din  patrimonial şcolii, cauzate de elev;

d) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul liceului;

Art.90. (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.

(2) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al liceului, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) sau în alte comisii (ex. Comisia „Avocatul elevului”), potrivit legislaţiei în vigoare.


 

 

CAPITOLUL VII

Partenerii educaţionali

 

Art.91. Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

Art.92. (1) Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului liceului, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Art.93. Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi  de  învăţământ  din  străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

Art.94. Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” .

Art.95. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  şi  pentru  orice  alte  persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”.


 

 

CAPITOLUL VIII

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art.96. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art.97. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Teoretic „Pontus Euxinus” se  înfiinţează  Comisia  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare Consiliul de administraţie al liceului elaborează şi adoptă regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducerea liceului este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

Art.98. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează strategia şi planul operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri.

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se realizează în conformitate cu prevederile legale.

(3) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Orice control sau evaluare externă se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” .


 

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art.99. În Liceul Teoretic „Pontus Euxinus”  se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art.100. Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe:

 1. Registrul vizitatorilor;
 2. Model de ecuson pentru vizitator;
 3. Comisiile de lucru din liceu;
 4. Conţinutul dosarului comisiei metodice;
 5. Conţinutul portofoliului profesorului;
 6. Conţinutul mapei dirigintelui;
 7. Procedura pentru motivarea absenţelor elevilor;
 8. Model  de  ecuson  pentru  elev  de  serviciu  şi  pentru  profesor  de serviciu;
 9. Tabel cu sancţiuni aplicate elevilor pentru diferite abateri.

Art.101. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Pontus Euxinus”  .

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul liceului.

Art.102. (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii Liceului Teoretic „Pontus Euxinus” , pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate  persoanele,  instituţiile  sau  organizaţiile  care  intră  în  contact  cu  Liceul Teoretic „Pontus Euxinus” .

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului liceului în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Pontus Euxinus” .

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt nule.